Google Health ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಮಗ್ರ ನೋಟವಾಗಿದೆ.

General

Cross-Specialty Applied AI

Dermatology

Endoscopy

Epidemiological Forecasting

 • ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

  An ML-Based Framework for COVID-19 Epidemiology

  by Joel Shor & Sercan Arik

  Google Research Blog | 13-Oct-2021

 • ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

  Google Cloud, Harvard Global Health Institute release improved COVID-19 Public Forecasts, share lessons learned

  by Tomas Pfister

  Google Cloud Blog | 15-Nov-2020

 • ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

  Google Cloud AI and Harvard Global Health Institute Collaborate on new COVID-19 forecasting model

  by Dario Sava

  Google Cloud Blog | 3-Aug-2020

 • ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

  Algorithmic fairness in pandemic forecasting: lessons from COVID-19

  Tsai, T. C., Arik, S., Jacobson, B. H., Yoon, J., Yoder, N., Sava, D., Mitchell, M., Graham, G. & Pfister, T.

  NPJ Digit Med 5, 59 (2022).

 • ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

  Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the United States

  Cramer, E. Y., Ray, E. L., Lopez, V. K., Bracher, J., Brennen, A., Castro Rivadeneira, A. J., Gerding, A., Gneiting, T., House, K. H., Huang, Y., Jayawardena, D., Kanji, A. H., Khandelwal, A., Le, K., Mühlemann, A., Niemi, J., Shah, A., Stark, A., Wang, Y., Wattanachit, N., Zorn, M. W., Gu, Y., Jain, S., Bannur, N., Deva, A., Kulkarni, M., Merugu, S., Raval, A., Shingi, S., Tiwari, A., White, J., Abernethy, N. F., Woody, S., Dahan, M., Fox, S., Gaither, K., Lachmann, M., Meyers, L. A., Scott, J. G., Tec, M., Srivastava, A., George, G. E., Cegan, J. C., Dettwiller, I. D., England, W. P., Farthing, M. W., Hunter, R. H., Lafferty, B., Linkov, I., Mayo, M. L., Parno, M. D., Rowland, M. A., Trump, B. D., Zhang-James, Y., Chen, S., Faraone, S. V., Hess, J., Morley, C. P., Salekin, A., Wang, D., Corsetti, S. M., Baer, T. M., Eisenberg, M. C., Falb, K., Huang, Y., Martin, E. T., McCauley, E., Myers, R. L., Schwarz, T., Sheldon, D., Gibson, G. C., Yu, R., Gao, L., Ma, Y., Wu, D., Yan, X., Jin, X., Wang, Y.-X., Chen, Y., Guo, L., Zhao, Y., Gu, Q., Chen, J., Wang, L., Xu, P., Zhang, W., Zou, D., Biegel, H., Lega, J., McConnell, S., Nagraj, V. P., Guertin, S. L., Hulme-Lowe, C., Turner, S. D., Shi, Y., Ban, X., Walraven, R., Hong, Q.-J., Kong, S., van de Walle, A., Turtle, J. A., Ben-Nun, M., Riley, S., Riley, P., Koyluoglu, U., DesRoches, D., Forli, P., Hamory, B., Kyriakides, C., Leis, H., Milliken, J., Moloney, M., Morgan, J., Nirgudkar, N., Ozcan, G., Piwonka, N., Ravi, M., Schrader, C., Shakhnovich, E., Siegel, D., Spatz, R., Stiefeling, C., Wilkinson, B., Wong, A., Cavany, S., España, G., Moore, S., Oidtman, R., Perkins, A., Kraus, D., Kraus, A., Gao, Z., Bian, J., Cao, W., Lavista Ferres, J., Li, C., Liu, T.-Y., Xie, X., Zhang, S., Zheng, S., Vespignani, A., Chinazzi, M., Davis, J. T., Mu, K., Pastore Y Piontti, A., Xiong, X., Zheng, A., Baek, J., Farias, V., Georgescu, A., Levi, R., Sinha, D., Wilde, J., Perakis, G., Bennouna, M. A., Nze-Ndong, D., Singhvi, D., Spantidakis, I., Thayaparan, L., Tsiourvas, A., Sarker, A., Jadbabaie, A., Shah, D., Della Penna, N., Celi, L. A., Sundar, S., Wolfinger, R., Osthus, D., Castro, L., Fairchild, G., Michaud, I., Karlen, D., Kinsey, M., Mullany, L. C., Rainwater-Lovett, K., Shin, L., Tallaksen, K., Wilson, S., Lee, E. C., Dent, J., Grantz, K. H., Hill, A. L., Kaminsky, J., Kaminsky, K., Keegan, L. T., Lauer, S. A., Lemaitre, J. C., Lessler, J., Meredith, H. R., Perez-Saez, J., Shah, S., Smith, C. P., Truelove, S. A., Wills, J., Marshall, M., Gardner, L., Nixon, K., Burant, J. C., Wang, L., Gao, L., Gu, Z., Kim, M., Li, X., Wang, G., Wang, Y., Yu, S., Reiner, R. C., Barber, R., Gakidou, E., Hay, S. I., Lim, S., Murray, C., Pigott, D., Gurung, H. L., Baccam, P., Stage, S. A., Suchoski, B. T., Prakash, B. A., Adhikari, B., Cui, J., Rodríguez, A., Tabassum, A., Xie, J., Keskinocak, P., Asplund, J., Baxter, A., Oruc, B. E., Serban, N., Arik, S. O., Dusenberry, M., Epshteyn, A., Kanal, E., Le, L. T., Li, C.-L., Pfister, T., Sava, D., Sinha, R., Tsai, T., Yoder, N., Yoon, J., Zhang, L., Abbott, S., Bosse, N. I., Funk, S., Hellewell, J., Meakin, S. R., Sherratt, K., Zhou, M., Kalantari, R., Yamana, T. K., Pei, S., Shaman, J., Li, M. L., Bertsimas, D., Skali Lami, O., Soni, S., Tazi Bouardi, H., Ayer, T., Adee, M., Chhatwal, J., Dalgic, O. O., Ladd, M. A., Linas, B. P., Mueller, P., Xiao, J., Wang, Y., Wang, Q., Xie, S., Zeng, D., Green, A., Bien, J., Brooks, L., Hu, A. J., Jahja, M., McDonald, D., Narasimhan, B., Politsch, C., Rajanala, S., Rumack, A., Simon, N., Tibshirani, R. J., Tibshirani, R., Ventura, V., Wasserman, L., O’Dea, E. B., Drake, J. M., Pagano, R., Tran, Q. T., Ho, L. S. T., Huynh, H., Walker, J. W., Slayton, R. B., Johansson, M. A., Biggerstaff, M. & Reich, N. G.

  Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 119, e2113561119 (2022).

 • ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

  A prospective evaluation of AI-augmented epidemiology to forecast COVID-19 in the USA and Japan

  Arık, S. Ö., Shor, J., Sinha, R., Yoon, J., Ledsam, J. R., Le, L. T., Dusenberry, M. W., Yoder, N. C., Popendorf, K., Epshteyn, A., Euphrosine, J., Kanal, E., Jones, I., Li, C.-L., Luan, B., Mckenna, J., Menon, V., Singh, S., Sun, M., Ravi, A. S., Zhang, L., Sava, D., Cunningham, K., Kayama, H., Tsai, T., Yoneoka, D., Nomura, S., Miyata, H. & Pfister, T.

  NPJ Digit Med 4, 146 (2021).

 • ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

  Examining COVID-19 Forecasting using Spatio-Temporal Graph Neural Networks

  Kapoor, A., Ben, X., Liu, L., Perozzi, B., Barnes, M., Blais, M. & O’Banion, S.

  arXiv [cs.LG] (2020).

 • ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

  Interpretable Sequence Learning for Covid-19 Forecasting

  Arik, Li, Yoon, Sinha, Epshteyn, Le, Menon, Singh, Zhang, Nikoltchev, Sonthalia, Nakhost, Kanal & Pfister.

  Adv. Neural Inf. Process. Syst. 2020.

Eye Diseases

Fitbit

Genomics

Google Health Studies

ಆರೋಗ್ಯ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳು

ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಲ್‌ಗಳು

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಡಿಯೋ

Medical Records

Novel Biomarkers

Open Health Stack

Pathology

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯ

Radiology

YouTube